جشنواره بزرگ کامپوزیت ونیر " مجموعه دندان پزشکی من"

کامپوزیت ونیر تاثیر بسزایی بر زیبایی و تناسب دندان ها باهم و از همه مهمتر ظاهر بسیار زیبایی برای شما به ارمغان خواهد آورد. تیم دندان پزشکی من برای زیباتر شدن لبخند شما، جشنواره ای را به صورت محدود در نظر گرفته تا شما عزیزان بتوانید با هزینه مناسب و بهرمندی از بهترین مواد( کاریزما-زنیت) لبخندی زیبا را تجربه کنید.