دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من

دکتر محمدنيما مطلائي

دکتر محمدنيما مطلائي دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی در مجموعه خانواده بزرگ دندانپزشکی من همکاری میکند و مطب دکتر محمدنيما مطلائي در این مجموعه میباشد.

دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من