دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من

دکتر حسن حضوری

دکتر حسن حضوری دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای دندانپزشکی در مجموعه خانواده بزرگ دندانپزشکی من همکاری میکند و مطب دکتر حسن حضوری در این مجموعه میباشد.

دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من