دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من

دکتر شهرزاد ذوقی توانا

دکتر شهرزاد ذوقی توانا دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای دندانپزشکی در مجموعه خانواده بزرگ دندانپزشکی من همکاری میکند و مطب دکتر شهرزاد ذوقی توانا در این مجموعه میباشد.

دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من