دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من

دکتر الهام السادات عمادیان رضوی

دکتر الهام السادات عمادیان رضوی دارای مدرک تحصیلی تخصص ارتودانتیکس در مجموعه خانواده بزرگ دندانپزشکی من همکاری میکند و مطب دکتر الهام السادات عمادیان رضوی در این مجموعه میباشد.

دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من