دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من

دکتر بارانا رضایی

دکتر بارانا رضایی دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای دندانپزشکی در مجموعه خانواده بزرگ دندانپزشکی من همکاری میکند و مطب دکتر بارانا رضایی در این مجموعه میباشد.

دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من