دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من

دکتر میسا ابوارجیع

دکتر میسا ابوارجیع دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای دندانپزشکی در مجموعه خانواده بزرگ دندانپزشکی من همکاری میکند و مطب دکتر میسا ابوارجیع در این مجموعه میباشد.

دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من