عصب کشی • دندانپزشکی من

اندودنتیک

اندودانتیکس یا همان درمان کانال ریشه


تکنیک های باندینگ یکی از مهم ترین پیش رفت ها در امر مواد دندانی بوده است.در گذشته دندان ها با استفاده از موادی ترمیم می شد که داخل حفره ایجاد شده پس از تراش دندان باگیر مکانیکی قرار می گرفتند واین مواد هیچ نوع چسبندگی به دندان نداشتند.به همین لحاظ کاربرد آن ها بسیار محدود بود ونیاز بیماران ودندانپزشکان را تأمین نمی کرد. ارائه موادی که به دندان می چسبند پیش رفت بسیار قابل ملاحظه ای بود.امروزه با کمک این گونه مواد بسیاری از درمان های که قبلا" غیر ممکن به نظرمی رسید ممکن شده است.به عنوان مثال می توان فرم وشکل ظاهری یک دندان را به راحتی با اضافه کردن وشکل دادن مواد همرنگ آن تغییر داد.می توان دندان های کوتاه را بلند نمود ویا فاصله دندان ها بایک دیگر را اصلاح نمود. لامینت ونیر که بیشترین کاربرد را در درمان های دندانپزشکی دارد به کمک این روش ها به دندان می چسبد.

کلمات کلیدی : درمان کانال ریشه، علم اندودانتیکس ، عصب کشی