دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من

دکتر فاطمه حیدری

دکتر فاطمه حیدری دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای دندانپزشکی در مجموعه خانواده بزرگ دندانپزشکی من همکاری میکند و مطب دکتر فاطمه حیدری در این مجموعه میباشد.

دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من