دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من

دکتر فرشته عطوفی

دکتر فرشته عطوفی دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای دندانپزشکی در مجموعه خانواده بزرگ دندانپزشکی من همکاری میکند و مطب دکتر فرشته عطوفی در این مجموعه میباشد.

دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من