دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من

دکتر فرزین اکبریان

دکتر فرزین اکبریان دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای دندانپزشکی در مجموعه خانواده بزرگ دندانپزشکی من همکاری میکند و مطب دکتر فرزین اکبریان در این مجموعه میباشد.

دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من