دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من

دکتر یگانه عبدی گرده

دکتر یگانه عبدی گرده دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای دندانپزشکی در مجموعه خانواده بزرگ دندانپزشکی من همکاری میکند و مطب دکتر یگانه عبدی گرده در این مجموعه میباشد.

دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من