دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من

دکتر میترا خدابخشی

دکتر میترا خدابخشی دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای دندانپزشکی در مجموعه خانواده بزرگ دندانپزشکی من همکاری میکند و مطب دکتر میترا خدابخشی در این مجموعه میباشد.

دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من