دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من

دکتر طیبه اباذری

دکتر طیبه اباذری دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای دندانپزشکی در مجموعه خانواده بزرگ دندانپزشکی من همکاری میکند و مطب دکتر طیبه اباذری در این مجموعه میباشد.

دکتر علیرضا باستانی • دندانپزشکی من